Scouting Willibrordes Gemert: Da's Pa's Leven!

Welkom op de website van Scouting Gemert

Bestuur

Het verenigingsbestuur van Scouting Willibrordus Gemert stelt
zich tot doel om de doelstelling van Scouting Nederland
te verwezenlijken.

Deze doelstelling luid als volgt:

Het bevorderen van het spel van verkennen in Nederland op grondslag van de ideeën van Lord Baden-Powell om daarmee een plezierige beleving van de vrije tijd te bieden aan jongens en meisjes, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de vorming en de persoonlijkheid.

De in de doelstelling bedoelde ideeën van Lord Baden-Powel zijn:

a. Ontplooien en ontwikkelen van het individu
b. Een groeiende zelfstandigheid.
c. Wet en belofte.
d. Veelzijdige activiteiten.
e. Buitenleven.
f.  Internationale verbondenheid.

Het verenigingsbestuur van Scouting Willibrordus Gemert is verder verantwoordelijk voor:

a. Realisering van de doelstelling van Scouting Nederland binnen de groep.
b. Het voorbereiden en uitvoeren van het groepsbeleid.
c. Het verschaffen van alle informatie die de leiding nodig heeft om goed te 
    functioneren t.a.v. de speltakken.
d. Het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de leiding van de groep.
e. De dagelijkse gang van zaken binnen de groep.
f.  De representatie van de groep.
g. Het coördineren van de activiteiten van alle onderdelen binnen de groep.
h. Het stimuleren tot deelname aan groeps-, regio- en landelijke activiteiten.
i.  De groepsadministratie.
j.  Het verwerven van kader-, bestuurs- en juniorleden.

De groepsraad:     
De groepsraad  bestaat uit alle leidinggevenden van de speltakken en de leden van het verenigingsbestuur.
In de groepsraad wordt het beleid van de groep vastgesteld en worden besluiten genomen over het wel en wee van de groep.
De groepsraad is dus het overlegorgaan voor alle groepszaken en draagt de verantwoordelijkheid voor de goede gang van zaken in de groep.

Het groepsbeleid:
Jaarlijks maakt de groep een werkplan en een tijdschema waarin de activiteiten voor het komend jaar worden vastgelegd.
Dit werkplan wordt gemaakt op basis van de plannen van de afzonderlijke speltakken en de activiteiten die de groep als geheel wil ondernemen.
Bijvoorbeeld: groei van het aantal leden, een betere kwaliteit van de leiding, het toewerken naar een grootschalige activiteit.
Na vaststelling van het beleidsplan coördineert het verenigingsbestuur de gezamelijke uitvoering.

Het verenigingsbestuur:
Het verenigingsbestuur bestaat uit de voorzitter, de vice-voorzitter, de secretaris , de penningmeester, de plv. secretaris/pr, de groepsbegeleider en de blokhutbeheerder.
De leden van het verenigingsbestuur worden door de leden van de groepsraad voor een periode van drie jaar gekozen.
Het verenigingsbestuur behandelt de dagelijkse gang van zaken in de groep.

De beheersstichting:
De beheersstichting is een rechtspersoon ten dienste van de groep en draagt zorg voor het beheer van het (financiële) vermogen van de vereniging.
Omdat het beheer en de groepsactiviteiten nauw met elkaar verweven zijn, is een goede relatie en communicatie tussen beide besturen van groot belang.
Daarom kiezen de meeste groepen voor een "personele unie" waarbij het verenigingsbestuur en het beheersstichtingsbestuur uit dezelfde personen bestaan.

Het stafteam:
Elke spel eenheid ( speltak) bestaat uit juniorleden die begeleid worden door een stafteam.
Dit team bestaat uit een teamleid(st)er en meerdere leid(st)ers.
De teamleid(st)er en de andere leid(st)ers worden benoemd door de groepsraad, nadat het stafteam hierover is gehoord.

Contact met ouders:  
Contacten met ouders zijn zeer belangrijk voor de Scoutinggroep.
Ouders zijn vaak bereid bij grotere activiteiten hand- en spandiensten te verlenen.
Bovendien kunnen ouders over deskundigheden beschikken die de leidinggevenden en bestuursleden van de groep missen.
Daarbij kun je denken aan het onderhouden van de blokhut, het aanschaffen van groepsmateriaal en het helpen bij activiteiten.

Scouting Willibrordus Gemert | De Hoef 22 | 5421 ZK Gemert | Zygo.nl